HOME
        TheInfoList


Japanese victory

Territorial
changes China cedes Taiwan, Penghu, and the Liaodong Peninsula to Japan.Belligerents  China  JapanCommanders and leaders Guangxu Emperor
Empress Dowager Cixi
Li Hongzhang
Liu Kunyi
Song Qing
Ding Ruchang 
Liu Buchan 
Ye Zhichao
Zuo Baogui  Meiji Emperor
Itō Hirobumi
Kodama Gentarō
Yamagata Aritomo
Nozu Michitsura
Ōyama Iwao
Itō SukeyukiStrength 630,000 men 240,616 menCasualties and losses 35,000 dead and wounded[3] 1,132 dead
3,758 wounded
285 died of wounds
11,894 died of disease