HOME
The Info List - Tainan County


--- Advertisement ---Tainan
Tainan
County was a county of the Republic of China
Republic of China
in southern Taiwan before it merged with the provincial Tainan
Tainan
City to form a new special municipality in 2010. The county capital was Xinying City.

Contents

1 History 2 Administrative divisions 3 See also 4 References 5 External links

History[edit] Tainan
Tainan
County was established in Taiwan
Taiwan
Province on 7 January 1946 after the handover of Taiwan
Taiwan
from Japan to the Republic of China
Republic of China
in October 1945. It merged with the city of Tainan
Tainan
on 25 December 2010 to form a single special municipality.[1] Administrative divisions[edit] At the time it merged with city of Tainan, Tainan
Tainan
County administered two cities, seven urban townships and 22 rural townships. All of these became districts of the city of Tainan.

Name (Hanyu Pinyin) Hanzi Wade-Giles Tongyong Pinyin Taiwanese (POJ) Hakka Pha̍k-fa-sṳ

City

Xinying 新營市 Hsin-ying Sinying Sin-iâⁿ Sîn-yàng

Yongkang 永康市 Yung-k'ang Yongkang Éng-khong Yún-không

Urban townships

Baihe 白河鎮 Pai-he Baihe Pe̍h-hô Pha̍k-hò

Jiali 佳里鎮 Chia-li Jiali Ka-lí Kâ-lî

Madou 麻豆鎮 Ma-you Madou Môa-tāu Mà-theu

Shanhua 善化鎮 Shan-hua Shanhua Siān-hòa San-fa

Xinhua 新化鎮 Hsin-hua Sinhua Sin-hòa Sîn-fa

Xuejia 學甲鎮 Hsüe-chia Syuejia Ha̍k-kah Ho̍k-kap

Yanshui 鹽水鎮 Yen-shui Yanshuei Kiâm-chúi Yàm-súi

Rural
Rural
townships

Anding 安定鄉 An-ting Anding An-tēng Ôn-thin

Beimen 北門鄉 Pei-men Beimen Pak-mn̂g Pet-mùn

Danei 大內鄉 Ta-nei Danei Tōa-lāi Thai-nui

Dongshan 東山鄉 Tung-shan Dongshan Tong-san Tûng-sân

Guanmiao 關廟鄉 Kuan-miao Guanmiao Koan-biō Kûan-meu

Guantian 官田鄉 Kuan-t'ien Guantian Koaⁿ-tiān Kôn-thièn

Guiren 歸仁鄉 Kuei-Jen Gueiren Kui-jîn Kûi-yìn

Houbi 後壁鄉 Hou-pi Houbi Āu-piah Heu-piak

Jiangjun 將軍鄉 Chiang-chün Jiangjyun Chiong-kun Tsiông-kiûn

Liujia 六甲鄉 Liu-chia Lioujia La̍k-kah Liuk-kap

Liuying 柳營鄉 Liu-ying Liouying Liú-iâⁿ Liú-yàng

Longqi 龍崎鄉 Lung-ch'i Longci Liông-kiā Liùng-khì

Nanhua 南化鄉 Nan-hua Nanhua Lâm-hòa Nàm-fa

Nanxi 楠西鄉 Nan-hsi Nansi Lâm-se Nàm-sî

Qigu 七股鄉 Ch'i-ku Cigu Chhit-kó͘ Tshit-kú

Rende 仁德鄉 Jen-te Rende Jîn-tek Yìn-tet

Shanshang 山上鄉 Shan-shang Shanshang San-siōng Sân-song

Xiaying 下營鄉 Hsia-ying Siaying Ē-iâⁿ Ha-yàng

Xigang 西港鄉 Hsi-kang Sigang Sai-káng Sî-kóng

Xinshi 新市鄉 Hsin-shih Sinshih Sin-chhī Sîn-sṳ

Yujing 玉井鄉 Yü-ching Yujing Gio̍k-chéⁿ Ngiu̍k-tsiáng

Zuozhen 左鎮鄉 Tsuo-chen Zuojhen Chó-tìn Tsó-tsṳ́n

See also[edit]

Tainan

References[edit]

^ Gao, Pat (2010-11-01). "A Bigger South". Taiwan
Taiwan
Today. Retrieved 2012-01-10. 

External links[edit]

Tainan
Tainan
Government Website (in Chinese) [1] (in English)

v t e

Former administrative divisions of Taiwan
Taiwan
since 1945

Counties

Kaohsiung
Kaohsiung
(1945–2010) Taichung
Taichung
(1946–2010) Tainan
Tainan
(1946–2010) Taipei
Taipei
(1946–2010) Taoyuan (1950–2014)

Provincial cities

Changhua (1945–1951) Kaohsiung
Kaohsiung
(1945–1979) Pingtung (1945–1951) Taichung
Taichung
(1945–2010) Tainan
Tainan
(1945–2010) Taipei
Taipei
(1945–1967)

Bureau

Yangmingshan (1949–1974) Lishan (梨山) (1973–1981)

This article about a location in Taiwan
Taiwan
is a stub. You can help by expanding it.

v t e

Coordinates: 22°59′00″N 120°11′00″E / 22.9833°N 120.1833°E /

.