HOME
        TheInfoList


Ngô Thị Bính (Chinese: 吳氏炳, 1421 - 1496), courtesy name Ngọc Dao (玉瑤)[1], posthumous name Quang-thục Trinh-huệ Khiêm-tiết Hòa-xung Nhơn-thánh Dowager Empress (光淑貞惠謙節和沖仁聖皇太后), was a queen consort of Later Lê dynasty and mother of the Annamese emperor Lê Thánh Tông.

Biography

Consort Ngô Thị Bính was born in 1041 at Đồng Phang village, An Định district, Thanh Hoa prefect[2][3]. She was a daughter of one countryside teacher (吳生徒) and his first wife Đinh Thị Ngọc Kế. Her mother was born at Phúc Lộc village, Thụy Nguyên district, Thanh Hoa prefect ; she had been suicidal and the court girfted four gold scripts "Tiết-liệt phong-cao" (節烈風高). Lady Ngô Thị Bính has a younger brother who has noname in historical dococuments.

She met Lê Thái Tông on 16 July 1434 at Đồng Phang pagoda when he was incognito. She entered Lê dynasty's palace about 1435 and born prince Lê Hạo on 20 July 1442 at Dục Khánh pagoda[4].

Family

References

  1. ^ Việt-nhân Lê-đình-Kế, Mẹ hiền con thánh, Việt Nam Văn hóa Hiệp hội & Nhà in Tiến Thịnh, Hà Nội, Flag of South Vietnam.svg Vietnam, 1953.
  2. ^ 《大越史記全書》本紀卷之十三
  3. ^ 《歷朝憲章類誌》卷二十一·禮儀誌·太廟殿奉事各位
  4. ^ Người phụ nữ làm rạng danh ba triều vua
  5. ^ Bia Sơn Lăng
  6. ^ Duke Ngô Khế
  7. ^ Về cuốn Nguyễn Mậu thế gia phả điệp