HOME
The Info List - Standard Zhuang


--- Advertisement ---Standard Zhuang
Standard Zhuang
(autonym: Zhuang: Vahcuengh (pre-1982: Vaƅcueŋƅ ; Sawndip: 话壮); simplified Chinese: 壮语; traditional Chinese: 壯語; pinyin: Zhuàngyǔ) is the official standardized form of the Zhuang languages, which are a branch of the Northern Tai
Northern Tai
languages. Its pronunciation is based on that of the Yongbei Zhuang dialect of Shuangqiao, Guangxi
Guangxi
in Wuming District, Guangxi
Guangxi
with some influence from Fuliang, also in Wuming District,[3] while its vocabulary is based mainly on northern dialects. The official standard covers both spoken and written Zhuang. It is the national standard of the Zhuang languages, though in Yunnan
Yunnan
a local standard is used.[4][5]

Contents

1 Phonology 2 Classification 3 Domains of use 4 Official Exam 5 Differences from Wuming Zhuang 6 Writing systems 7 Example 8 References

Phonology[edit]

This section needs expansion. You can help by adding to it. (April 2010)

Standard Zhuang
Standard Zhuang
has six tones, reduced to two (numbered 7–8) in checked syllables:

Number Letter Contour Description Example Gloss

1 (none) ˨˦ rising son to teach

2 -z ˧˩ low falling mwngz you(sing.)

3 -j ˥ high level hwnj to climb up

4 -x ˦˨ falling max a horse

5 -q ˧˥ high rising gvaq to cross

6 -h ˧ mid level dah a river

7 long long vowel + -p/t/k ˧˥ high rising bak a mouth

7 short short vowel + -p/t/k ˥ high level daep a liver

8 -b/g/d ˧ mid level bag daeb to hack to stack

The sentence Son mwngz hwnj max gvaq dah "Teach you to climb on a horse to cross a river" is often used to help people remember the six tones.

Consonants

1957 1982 IPA 1957 1982 IPA 1957 1982 IPA 1957 1982 IPA 1957 1982 IPA

B b B b /p/ Ƃ ƃ Mb mb /ɓ/ M m M m /m/ F f F f /f/ V v V v /β/

D d D d /t/ Ƌ ƌ Nd nd /ɗ/ N n N n /n/ S s S s /θ/ L l L l /l/

G g G g /k/ Gv gv Gv gv /kʷ/ Ŋ ŋ Ng ng /ŋ/ H h H h /h/ R r R r /ɣ/

C c C c /ɕ/ Y y Y y /j/ Ny ny Ny ny /ɲ/ Ŋv ŋv Ngv ngv /ŋʷ/

By by By by /pʲ/ Gy gy Gy gy /kʲ/ My my My my /mʲ/

Vowels[dubious – discuss]

1957 1982 IPA 1957 1982 IPA 1957 1982 IPA

A a A a /aː/ E e E e /e/ Ə ə AE ae /a/

I i I i /i/ O o O o /oː/ Ɯ ɯ W w /ɯ/

U u U u /u/ Ɵ ɵ OE oe /o/

Tones

Tone 1957 1982 Tone contour IPA

1 (no letter) 24 /˨˦/

2 Ƨ
Ƨ
ƨ Z z 31 /˧˩/

3 З з J j 55 /˥/

4 Ч ч X x 42 /˦˨/

5 Ƽ ƽ Q q 35 /˧˥/

6 Ƅ ƅ H h 33 /˧/

(In the tables above the 1982 version is in green) Classification[edit] Standard Zhuang
Standard Zhuang
is an artificial mixture of several Zhuang languages. The lexicon is based almost entirely on various Northern Zhuang dialects. The phonology is essentially that of Shuangqiao, with the addition of ny, ei, ou from Fuliang, both located in Wuming County. Zhang (1999), along with other Chinese scholars, classifies Shuangqiao dialect as Northern Tai
Northern Tai
(Northern Zhuang).[6] Shuangqiao was chosen for the standard pronunciation in the 1950s because it was considered to be Northern Zhuang but with characteristics of Southern Zhuang. Domains of use[edit] Standard Zhuang
Standard Zhuang
is used most frequently in domains where written Zhuang was previously seldom used, such as newspapers, translations of communist literature[7] and prose. It is one of the official languages of China
China
that appears on bank notes; all Chinese laws must be published in it, and it is used for bilingual signs. Whilst used for adult literacy programs, it is currently only taught in a very small percent of primary and secondary schools in Zhuang-speaking areas. In less formal domains the traditional writing system Sawndip
Sawndip
is more often used[8] and for folk songs Sawndip
Sawndip
remains the predominant genre with most standard Zhuang versions being based on Sawndip
Sawndip
versions. Official Exam[edit] In 2012 the first Zhuang Proficiency Test took place which 328 people took and 58% passed.[9] Differences from Wuming Zhuang[edit] While Standard Zhuang
Standard Zhuang
is largely pronounced as Shuangqiao Wuming dialect, there is a degree of purposeful dialect mixture in vocabulary:

Standard IPA Wuming IPA gloss

gyaeuj kʲau˥ raeuj ɣau˥ head

da ta˨˦ ra ɣa˨˦ eye

ga ɡa˨˦ ha ha˨˦ leg

Writing systems[edit]

Zhuang Sawndip
Sawndip
manuscript

In 1957 the People's Republic of China
China
introduced an alphabetical script for the newly standardized Zhuang language. The alphabet included a mixture of modified Cyrillic and IPA
IPA
letters. A spelling reform in 1982 replaced both the Cyrillic and IPA
IPA
letters with Latin letters to facilitate printing and computer use.[10] These alphabetical scripts are part of Standard Zhuang. The Old Zhuang script, Sawndip, is a Chinese character–based writing system, similar to Vietnamese chữ nôm. Some Sawndip
Sawndip
logograms were borrowed directly from Chinese, while others were created from the existing components of Chinese characters. Sawndip
Sawndip
has been used for over one thousand years for various Zhuang dialects. Unlike Chinese, Sawndip
Sawndip
has never been standardized, and authors may differ in their choices of characters, or spelling and is not currently part of the official writing system. Example[edit] First article of the Declaration of Human Rights.

Latin
Latin
script

1957 1982 English

Bouч bouч ma dəŋƨ laзƃɯn couƅ miƨ cɯyouƨ, cinƅyenƨ cəuƽ genƨli bouчbouч biŋƨdəŋз. Gyɵŋƽ vunƨ miƨ liзsiŋ cəuƽ lieŋƨsim, ɯŋdaŋ daiƅ gyɵŋƽ de lumз beiчnueŋч ityieŋƅ. Boux boux ma daengz lajmbwn couh miz cwyouz, cinhyenz caeuq genzli bouxboux bingzdaengj. Gyoengq vunz miz lijsing caeuq liengzsim, wngdang daih gyoengq de lumj beixnuengx ityiengh. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Sawndip

References[edit]

Zhuang edition of, the free encyclopedia

^ Zhuang: Gvangsih Bouxcuengh Swcigih Saujsu Minzcuz Yijyenz Vwnzsw Gunghcoz Veijyenzvei; Chinese: 广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会 ^ "广西区直有关单位机构名称英文参考译法". Retrieved 2015-07-03.  ^ 张均如 / Zhang Junru, et al. 壮语方言研究 / Zhuang yu fang yan yan jiu [A Study of Zhuang dialects]. Chengdu: 四川民族出版社 / Sichuan min zu chu ban she, 1999. page 429f ISBN 7-5409-2293-1/H.75 ^ "壮语拼音方案(一)". Wszhuangzu.cn. Retrieved 2012-04-06.  ^ "壮语拼音方案(二)". Wszhuangzu.cn. Retrieved 2012-04-06.  ^ 张均如 / Zhang Junru, et al. 壮语方言研究 / Zhuang yu fang yan yan jiu [A Study of Zhuang dialects]. Chengdu: 四川民族出版社 / Sichuan min zu chu ban she, 1999. ^ Li, Xulian; Huang, Quanxi (2004). "The Introduction and Development of the Zhuang Writing System". In Zhou, Minglang; Sun, Hongkai. Language Policy in the People's Republic of China: Theory and Practice Since 1949. Springer. p. 245 ^ 《广西壮族人文字使用现状及文字社会声望调查研究》 "Research into survey of the scripts used by Zhuang in Guangxi" 唐未平 Tang Weiping http://www.doc88.com/p-644582398739.html ^ 广西首次壮语文水平考试及格率58% Chinese news report on first Zhuang Proficiency Test ^ Minglang Zhou, Multilingualism in China: the politics of writing reforms for minority languages 1949-2002 (Berlin, Mouton de Gruyter 2003), ISBN 3-11-017896-6, pp. 251–258.

v t e

Languages of China

Official

Standard Mandarin

Regional

Provinces / SARs

CantoneseHK/MC EnglishHK MongolianNM PortugueseMC TibetanXZ UyghurXJ ZhuangGX

Prefecture

Hmong Dong Bouyei Tujia Korean Qiang Yi Kyrgyz Kazakh Tai Nüa Tai Lü Zaiwa Lisu Bai Hani Zhuang

Counties/Banners

numerous

Indigenous

Sino-Tibetan languages

Lolo- Burmese

Mondzish

Kathu Maang Manga Mango Maza Mondzi Muangphe

Burmish

Achang Xiandao Pela Lashi Chashan Lhao Vo Zaiwa

Loloish

Hanoish

Akeu Akha Amu Angluo Asuo Baihong Bisu Budu Bukong Cosao Duoni Duota Enu Habei Hani Honi Jino Kabie Kaduo Lami Laomian Laopin Mpi Muda Nuobi Nuomei Phana’ Piyo Qidi Sadu Sangkong Suobi Tsukong Woni Yiche

Lisoish

Eka Hlersu Kua-nsi Kuamasi Laizisi Lalo Lamu Lavu Lawu Limi Lipo Lisu Lolopo Mangdi Micha Mili Sonaga Toloza Xuzhang Yangliu Zibusi

Nisoish

Alingpo Alugu Aluo Axi Azha Azhe Bokha Gepo Khlula Lope Moji Muji Muzi Nasu Nisu Nuosu Phala Phola Phowa Phukha Phuma Phupa Phupha Phuza Samei Sani Thopho Zokhuo

Other

Gokhy Katso Kucong Lahu Naruo Namuyi Naxi Nusu Samu Sanie Zauzou

Qiangic

Baima Choyo Ersu Guiqiong Horpa Japhug Khroskyabs Laze Lizu Na Muya Namuyi Naxi Pumi Northern Qiang Southern Qiang Shixing Situ Tshobdun Zbu Zhaba

Tibetic

Amdo Baima Basum Central Choni Dao Dongwang Drugchu Groma Gserpa Khalong Khams Ladakhi Tseku Zhongu Zitsadegu

Other

Bai Caijia Derung Jingpho Longjia Nung Tujia Waxianghua

Other languages

Austroasiatic

Bit Blang Bolyu Bugan Bumang Hu Kuan Mang Man Met Muak Sa-aak Palaung Riang U Va Wa

Hmong-Mien

Hmongic

A-Hmao Bu-Nao Gejia Guiyang Hm Nai Hmong Hmu Huishui Kiong Nai Luobohe Mashan Pa-Hng Pa Na Pingtang Qo Xiong Raojia She Small Flowery Xixiu Younuo

Mienic

Biao Min Dzao Min Iu Mien Kim Mun

Mongolic

Bonan Buryat Daur Eastern Yugur Kangjia Khamnigan Monguor Oirat Ordos Santa Torgut

Tai-Kadai

Zhuang

Bouyei Dai Min Ningming Nong Tai Dam Tai Dón Tai Hongjin Tai Lü Tai Nüa Tai Ya Yang Yei

Other

Ai-Cham Biao Buyang Cao Miao Chadong Cun Gelao Hlai Jiamao Kam Lakkja Mak Maonan Mulam Naxi Yao Ong Be Paha Qabiao Sui Then

Tungusic

Evenki Manchu Nanai Oroqen Xibe

Turkic

Äynu Fuyu Kyrgyz Ili Turki Lop Salar Western Yugur

Other

Sarikoli(Indo-European) Tsat(Austronesian) Languages with Taiwan Origin(Austronesian)

Minority

Kazakh Korean Kyrgyz Russian Tatar Tuvan Uzbek Wakhi

Varieties of Chinese

Gan Hakka Huizhou Jin Min

varieties

Pinghua Wu Xiang Yue

Creole/Mixed

E Kinh (Việt) Hezhou Lingling Macanese Maojia Qoqmončaq Sanqiao Tangwang Wutun

Extinct

Ba-Shu Jie Khitan Ruan-ruan Saka Tangut Tocharian Tuoba Tuyuhun Xianbei Zhang-Zhung

Sign

Chinese Sign

Hong Kong SignHK/MC

Tibetan SignXZ

GX = Guangxi HK = Hong Kong MC = Macau NM = Inner Mongolia XJ = Xinjiang XZ = Tibet

v t e

Tai–Kadai languages

Kra

(Proto-Kra) Laha Gelao Lachi Paha Buyang En Qabiao

Kam–Sui

Mulam Kam (Dong) Cao Miao Naxi Yao Sanqiao Then Maonan Chadong Sui Mak Ai-Cham

Hlai

(Proto-Hlai) Hlai Cun Jiamao

Ong Be

Ong Be

Tai (Zhuang)

(Proto-Tai)

Northern

Standard Zhuang Bouyei Hezhang Buyi Yei Zhuang Longsang Zhuang E Saek Tai Yo (Nyaw) Yoy Tai Pao

Central

Nong Zhuang Dai Zhuang Min Zhuang Yang Zhuang Pyang Zhuang Myang Zhuang Nung Tày Ts'ün-Lao

Southwestern (Thai)

Northwestern

Shan Tai Ya Tai Nüa Tai Long Tai Hongjin Khamti Tai Laing Tai Phake Tai Aiton Khamyang Ahom Turung

Lao–Phutai

Lao Phu Thai Isan Nyaw Lao Nyo Kaloeng

Chiang Saen

Thai (Siamese) Northern Thai Tai Daeng Tai Dón Tai Hang Tong Tai Lü Tai Dam Khun Phuan Thai Song Tày Tac

Southern

Southern Thai

(other)

Sapa Pa Di Tai Muong Vat Tai Thanh Tai Khang Yong Kuan

(mixed)

Caolan

Unclassified

Lakkja Biao Jizhao

v t e

Guangxi
Guangxi
topics

Nanning
Nanning
(capital)

General

History Politics Economy

Geography

Cities Nan Mountains Gulf of Tonkin Kitten Mountain

Education

Guangxi
Guangxi
University Guangxi
Guangxi
Normal University Guangxi
Guangxi
Medical University

Culture

Lingnan culture Cantonese
Cantonese
people Zhuang customs and culture Zhuang people Varieties of Chinese
Varieties of Chinese
(Cantonese, Southwestern Mandarin
Southwestern Mandarin
and Pinghua) Zhuang languages Mienic languages

Cuisine

Luosifen Tuotuorou

Visitor attractions

Longsheng Rice Terrace Li River Jingjiang Princes' City Yangshuo County Ban Gioc–Detian Falls Weizhou Island

.