HOME
The Info List - Maliyadeva

Maliyadeva
Maliyadeva
was a monk who is said to have lived in Sri Lanka
Sri Lanka
during the 2nd century BCE and to have attained nirvana.[1] According to the Mahavamsa, part of Theravādin tradition, Maliyadeva was the last well-known arhat who had high psychic powers ( Abigngnalabhi: in Sinhala:අභිඥ්ඥාලාභී අරහතුන් වහන්සේ ) in Sri Lanka[2] and Buddhism
Buddhism
in Sri Lanka
Sri Lanka
declined after this period. A legend says he brought four Buddha statues from India to Sri Lanka.[3] His meditation chamber may be seen at Arankale[4] [5] and his dwelling place at Guharamaya.[6] See also[edit]

Maliyadeva
Maliyadeva
College, Sri Lanka Maliyadeva
Maliyadeva
Girls' College, Sri Lanka

References[edit]

^ Gombrich, Richard; Bond, George D. (Oct–Dec 1989). "Review: The Buddhist Revival in Sri Lanka: Religious Tradition, Reinterpretation and Response by George D. Bond". Journal of the American Oriental Society. American Oriental Society. 109 (4): 661–664. doi:10.2307/604094. JSTOR 604094.  ^ Richard, Gombrich (1993). "How open is the future?". In Howe, Leo; Wain, Alan. Predicting the Future: the Darwin College lectures. Cambridge University Press. p. 160. ISBN 978-0-521-41323-7.  ^ Seneviratna, Anuradha; Benjamin Polk (1992). Buddhist Monastic Architecture in Sri Lanka: The Woodland Shrines. Abhinav Publications. p. 96. ISBN 978-81-7017-281-9.  ^ The Arankale monastery ^ Pathiravitana, S (21 May 2005). "Arahat Maliyadeva's cave". Upali Group of Companies. The Island. Retrieved 27 April 2015.  ^ Guharamaya: a cave of stone age man

v t e

Buddhism
Buddhism
in Sri Lanka

Temples

Bellanwila Rajamaha Viharaya Gangaramaya Temple Kataragama Kothduwa temple Mihintale Ridi Viharaya Seema Malaka Sithulpawwa Temple of the Tooth

Solosmasthana

Mahiyangana Nagadipa Kelaniya Sri Pada Diva Guhava Dighavapi Muthiyangana Tissamaharama Jaya Sri Maha Bodhi Mirisaveti Ruwanwelisaya Thuparamaya Abhayagiri Jetavanaramaya Sela Cetiya Kiri Vehera

Atamasthana

Jaya Sri Maha Bodhi Ruwanwelisaya Thuparamaya Lovamahapaya Abhayagiri Jetavanaramaya Mirisaveti Lankarama

Architecture

Stupa

Isurumuniya Rathna Prasadaya Dakkhina Stupa Naka Vihara Kiribath Vehera Buddha Jayanthi Chaithya

Cave temples

Vessagiri Dambulla cave temple Dimbulagala Raja Maha Vihara

Sculpture

Buduruvagala Samadhi
Samadhi
Statue Toluvila statue Avukana Buddha statue Gal Vihara Maligawila Buddha statue

Notable monks

Arahant Mahinda Arahant Sangamitta Arahant Maliyadeva Thotagamuwe Sri Rahula Thera Weliwita Sri Saranankara Thero Balangoda Ananda
Ananda
Maitreya
Maitreya
Thero Henepola Gunaratana Madihe Pannaseeha Thero Narada Maha Thera Walpola Rahula Wariyapola Sri Sumangala Migettuwatte Gunananda Thera Hikkaduwe Sri Sumangala Thera Gangodawila Soma Thero Mapalagama Wipulasara Maha Thera Nyanaponika Thera Nyanatiloka S. Mahinda

Notable figures

Buddhists

Peter De Abrew Anagarika Dharmapala Walisinghe Harischandra Charles Alwis Hewavitharana Don Carolis Hewavitharana E. W. Adikaram A. T. Ariyaratne Don Baron Jayatilaka K. N. Jayatilleke George Keyt Neranjan Wijeyeratne Nissanka Wijeyeratne

Philosophers

Henry Steel Olcott Nalin de Silva

Education

Buddhist and Pali
Pali
University of Sri Lanka Ananda
Ananda
College Nalanda College Dharmaraja College Dharmasoka College Mahinda College Maliyadeva
Maliyadeva
College Dharmapala Vidyalaya Rahula College

Culture

Relic of the tooth of the Buddha Esala Perahera Natha Upulvan Kataragama deviyo Saman (deity) Vibhishana Pattini Vesak
Vesak
in Sri Lanka Mahavamsa Culavamsa Dasa sil mata Diyawadana Nilame Sri Lankan Forest Tradition

Politics

Sinhalese Buddhist nationalism Jathika Hela Urumaya Bodu Bala Sena Champika Ranawaka Udaya Gammanpila Uduwe Dhammaloka Ellawala Medhananda Thero Athuraliye Rathana Thero

Portal Category Glossary Outline Index

v t e

Topics in Buddhism

Glossary Index Outline

Foundations

Three Jewels

Buddha Dharma Sangha

Four Noble Truths Noble Eightfold Path Nirvana Middle Way

The Buddha

Tathāgata Birthday Four sights Physical characteristics Footprint Relics Iconography in Laos and Thailand Films Miracles Family

Suddhodāna (father) Māyā (mother) Mahapajapati Gotamī (aunt, adoptive mother) Yasodhara (wife) Rāhula
Rāhula
(son) Ānanda (cousin) Devadatta
Devadatta
(cousin)

Places where the Buddha stayed Buddha in world religions

Key concepts

Avidyā (Ignorance) Bardo Bodhicitta Bodhisattva Buddha-nature Dhamma theory Dharma Enlightenment Five hindrances Indriya Karma Kleshas Mind Stream Parinirvana Pratītyasamutpāda Rebirth Saṃsāra Saṅkhāra Skandha Śūnyatā Taṇhā
Taṇhā
(Craving) Tathātā Ten Fetters Three marks of existence

Impermanence Dukkha Anatta

Two truths doctrine

Cosmology

Ten spiritual realms Six realms

Deva (Buddhism) Human realm Asura realm Hungry Ghost realm Animal realm Hell

Three planes of existence

Practices

Bhavana Bodhipakkhiyādhammā Brahmavihara

Mettā Karuṇā Mudita Upekkha

Buddhābhiseka Dāna Devotion Dhyāna Faith Five Strengths Iddhipada Meditation

Mantras Kammaṭṭhāna Recollection Smarana Anapanasati Samatha Vipassanā
Vipassanā
(Vipassana movement) Shikantaza Zazen Kōan Mandala Tonglen Tantra Tertön Terma

Merit Mindfulness

Satipatthana

Nekkhamma Pāramitā Paritta Puja

Offerings Prostration Chanting

Refuge Satya

Sacca

Seven Factors of Enlightenment

Sati Dhamma vicaya Pīti Passaddhi

Śīla

Five Precepts Bodhisattva
Bodhisattva
vow Prātimokṣa

Threefold Training

Śīla Samadhi Prajñā

Vīrya

Four Right Exertions

Nirvana

Bodhi Bodhisattva Buddhahood Pratyekabuddha Four stages of enlightenment

Sotāpanna Sakadagami Anāgāmi Arhat

Monasticism

Bhikkhu Bhikkhuni Śrāmaṇera Śrāmaṇerī Anagarika Ajahn Sayadaw Zen
Zen
master Rōshi Lama Rinpoche Geshe Tulku Householder Upāsaka and Upāsikā Śrāvaka

The ten principal disciples

Shaolin Monastery

Major figures

Gautama Buddha Kaundinya Assaji Sāriputta Mahamoggallāna Mulian Ānanda Mahākassapa Anuruddha Mahākaccana Nanda Subhuti Punna Upali Mahapajapati Gotamī Khema Uppalavanna Asita Channa Yasa Buddhaghoṣa Nagasena Angulimala Bodhidharma Nagarjuna Asanga Vasubandhu Atiśa Padmasambhava Nichiren Songtsen Gampo Emperor Wen of Sui Dalai Lama Panchen Lama Karmapa Shamarpa Naropa Xuanzang Zhiyi

Texts

Tripiṭaka Madhyamakālaṃkāra Mahayana
Mahayana
sutras Pāli Canon Chinese Buddhist canon Tibetan Buddhist canon

Branches

Theravada Mahayana

Chan Buddhism

Zen Seon Thiền

Pure Land Tiantai Nichiren Madhyamaka Yogachara

Navayana Vajrayana

Tibetan Shingon Dzogchen

Early Buddhist schools Pre-sectarian Buddhism Basic points unifying Theravāda
Theravāda
and Mahāyāna

Countries

Afghanistan Bangladesh Bhutan Cambodia China India Indonesia Japan Korea Laos Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Pakistan Philippines Russia

Kalmykia Buryatia

Singapore Sri Lanka Taiwan Thailand Tibet Vietnam Middle East

Iran

Western countries

Argentina Australia Brazil France United Kingdom United States Venezuela

History

Timeline Ashoka Buddhist councils History of Buddhism
Buddhism
in India

Decline of Buddhism
Buddhism
in India

Great Anti-Buddhist Persecution Greco-Buddhism Buddhism
Buddhism
and the Roman world Buddhism
Buddhism
in the West Silk Road transmission of Buddhism Persecution of Buddhists Banishment of Buddhist monks from Nepal Buddhist crisis Sinhalese Buddhist nationalism Buddhist modernism Vipassana movement 969 Movement Women in Buddhism

Philosophy

Abhidharma Atomism Buddhology Creator Economics Eight Consciousnesses Engaged Buddhism Eschatology Ethics Evolution Humanism Logic Reality Secular Buddhism Socialism The unanswered questions

Culture

Architecture

Temple Vihara Wat Stupa Pagoda Candi Dzong architecture Japanese Buddhist architecture Korean Buddhist temples Thai temple art and architecture Tibetan Buddhist architecture

Art

Greco-Buddhist

Bodhi
Bodhi
Tree Budai Buddharupa Calendar Cuisine Funeral Holidays

Vesak Uposatha Magha Puja Asalha Puja Vassa

Jaya Sri Maha Bodhi Kasaya Mahabodhi Temple Mantra

Om mani padme hum

Mudra Music Pilgrimage

Lumbini Maya Devi Temple Bodh Gaya Sarnath Kushinagar

Poetry Prayer beads Prayer wheel Symbolism

Dharmachakra Flag Bhavacakra Swastika Thangka

Temple of the Tooth Vegetarianism

Miscellaneous

Abhijñā Amitābha Avalokiteśvara

Guanyin

Brahmā Dhammapada Dharma
Dharma
talk Hinayana Kalpa Koliya Lineage Maitreya Māra Ṛddhi Sacred languages

Pali Sanskrit

Siddhi Sutra Vinaya

Comparison

Bahá'í Faith Christianity

Influences Comparison

East Asian religions Gnosticism Hinduism Jainism Judaism Psychology Science Theosophy Violence Western philosophy

Lists

Bodhisattvas Books Buddhas

named

Buddhists Suttas Temples

Category Portal

This Buddhist biography-related article is a stub. You can help by expanding it.

.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\Bitnami\wampstack-7.1.16-0\apache2\htdocs\php\PeriodicService.php on line 61