HOME
TheInfoListThis is a list of marshals and full generals of
China China, officially the People's Republic of China (PRC), is a country in East Asia. It is the List of countries and dependencies by population, world's most populous country, with a population of around 1.4 billion. Covering approximately 9.6& ...
, including all branches of the
People's Liberation Army The People's Liberation Army (PLA) is the regular army, regular armed forces of the China, People's Republic of China (PRC) and the armed wing of the PRC's founding and ruling political party, the Chinese Communist Party (CCP). Besides the Ce ...
and the People's Armed Police.


Marshals

Ten PLA officers were awarded the rank of Marshal ('' yuan shuai'') in 1955. The rank was never awarded again. *
Zhu De
Zhu De
*
Peng Dehuai Peng Dehuai (; October 24, 1898November 29, 1974) was a prominent Chinese Communist military leader, who served as China's Defense Minister from 1954 to 1959. Peng was born into a poor peasant family, and received several years of primary edu ...
*
Lin Biao Lin Biao (December 5, 1907 – September 13, 1971) was a Marshal of the People's Republic of China who was pivotal in the Communist victory in the Chinese Civil War The Chinese Civil War was a civil war in China fought between the ...

Lin Biao
*
Liu Bocheng Liu Bocheng (; December 4, 1892 – October 7, 1986) was a Chinese Communist military commander and Marshal of the People's Liberation Army The People's Liberation Army (PLA) is the regular army, regular armed forces of the China, ...

Liu Bocheng
*
He Long
He Long
* Chen Yi *
Luo Ronghuan
Luo Ronghuan
*
Xu Xiangqian
Xu Xiangqian
*
Nie Rongzhen
Nie Rongzhen
*
Ye Jianying
Ye Jianying


Army Generals

Ten PLA officers were awarded the rank of Army General ('' da jiang'') in 1955. The rank was never awarded again. * Su Yu *
Xu Haidong
Xu Haidong
*
Huang Kecheng
Huang Kecheng
* Chen Geng * Tan Zheng * Xiao Jinguang * Zhang Yunyi * Luo Ruiqing * Wang Shusheng * Xu Guangda


Senior generals (shang Jiang, 1955)

* Zhang Chi (general), Zhang Chi * Song Renqiong * Zhao Erlu * Xiao Ke * Wang Zhen (general), Wang Zhen * Zhou Chunquan * Xu Shiyou * Liu Yalou * Deng Hua * Chen Zaidao * Yang Dezhi * Peng Shaohui * Wang Hongkun * Li Kenong * Chen Bojun * Li Da (general), Li Da * Yang Chengwu * Li Tao (PRC), Li Tao * Xiao Hua (PRC), Xiao Hua * Gan Siqi * Lai Chuanzhu * Chen Qihan * Song Shilun * Su Zhenhua * Chen Xilian * Chen Shiju * Wang Xinting * Xie Fuzhi * Ye Fei * Huang Yongsheng * Zhu Liangcai * Yang Yong (general), Yang Yong * Zhang Aiping * Fu Qiutao * Han Xianchu * Tang Liang * Hong Xuezhi * Li Zhimin * Zhou Huan * Li Tianyou * Liu Zhen (PRC), Liu Zhen * Yang Zhicheng (PRC), Yang Zhicheng * Wang Ping (general), Wang Ping * Zhong Qiguang * Guo Tianmin * Wei Guoqing * He Bingyan * Lu Zhengcao * Ulanhu * Fu Zhong * Zhou Shidi * Tao Zhiyue * Dong Qiwu * Chen Mingren * Yan Hongyan * Wang Jian'an (1956) * Li Jukui (1958)


Generals (14 September 1988)

Since 1988, the People's Liberation Army rank of shang jiang (上将: literally, "senior general") is translated as General. * Hong Xuezhi (2nd time) * Liu Huaqing * Qin Jiwei * Chi Haotian * Yang Baibing * Zhao Nanqi * Xu Xin (general), Xu Xin * Guo Linxiang * You Taizhong * Wang Chenghan * Zhang Zhen (general), Zhang Zhen * Li Desheng * Liu Zhenhua * Xiang Shouzhi * Wan Haifeng * Li Yaowen * Wang Hai


Generals (7 June 1993)

* Zhang Wannian * Yu Yongbo * Fu Quanyou * Zhu Dunfa * Zhang Lianzhong * Cao Shuangming


Generals (8 June 1994)

* Xu Huizi * Li Jing (general), Li Jing * Yang Dezhong * Wang Ruilin * Zhou Keyu * Ding Henggao * Dai Xuejiang * Lin Boang * Gu Shanqing * Liu Jingsong * Cao Fansheng * Zhang Taiheng * Song Qingwei * Gu Hui (general), Gu Hui * Li Xilin * Shi Yuxiao


Generals (23 January 1996)

* Zhou Ziyu * Yu Zhenwu * Ding Wenchang * Sui Yongju


Generals (27 March 1998)

* Cao Gangchuan * Yang Guoliang * Zhang Gong * Xing Shizhong * Wang Maorun * Fang Zuqi * Tao Bojun * Zhang Zhijian * Yang Guoping


Generals (29 September 1999)

* Guo Boxiong * Xu Caihou


Generals (21 June 2000)

* Huai Fulin * Wu Quanxu * Qian Shugen * Xiong Guangkai * Tang Tianbiao * Yuan Shoufang * Zhang Shutian * Zhou Kunren * Li Jinai * Shi Yunsheng * Yang Huaiqing * Liu Shunyao * Wang Zuxun * Du Tiehuan * Liao Xilong * Xu Yongqing


Generals (2 June 2002)

* Qiao Qingchen * Wen Zongren * Qian Guoliang * Jiang Futang * Chen Bingde * Liang Guanglie * Liu Shutian


Generals (20 June 2004)

* Ge Zhenfeng * Zhang Li (general), Zhang Li * You Xigui * Zhang Wentai * Hu Yanlin * Zheng Shenxia * Zhao Keming * Zhu Qi * Liu Dongdong * Lei Mingqiu * Liu Zhenwu * Yang Deqing * Wu Shuangzhan * Sui Mingtai


Generals (25 September 2004)

* Zhang Dingfa * Jing Zhiyuan


Generals (24 June 2006)

* Liu Yongzhi * Sun Zhongtong * Chi Wanchun * Deng Changyou * Peng Xiaofeng * Pei Huailiang * Fu Tinggui * Yu Linxiang * Zhu Wenquan * Wang Jianmin (full general), Wang Jianmin


Generals (6 July 2007)

* Xu Qiliang * Sun Dafa * Wu Shengli


Generals (2 November 2007)

* Chang Wanquan


Generals (15 July 2008)

* Liu Zhenqi * Huang Xianzhong * Fan Changlong


Generals (20 July 2009)

* Ma Xiaotian * Liu Yuan (politician), Liu Yuan * Zhang Haiyang


Generals (19 July 2010)

* Zhang Qinsheng * Tong Shiping * Liu Chengjun (general), Liu Chengjun * Wang Xibin * Fang Fenghui * Wang Guosheng (general), Wang Guosheng * Zhao Keshi * Chen Guoling * Zhang Yang (general), Zhang Yang * Li Shiming (general), Li Shiming


Generals (23 July 2011)

* Sun Jianguo * Hou Shusen * Jia Ting'an * Liu Xiaojiang * Zhang Youxia


Generals (30 July 2012)

* Du Jincai * Liu Yazhou * Du Hengyan * Tian Xiusi * Wang Jianping * Xu Yaoyuan


Generals (23 November 2012)

* Wei Fenghe


Promoted in 2013

On 31 July 2013, 6 officers were promoted to general: * Wu Changde * Wang Hongyao * Sun Sijing * Liu Fulian * Cai Yingting * Xu Fenlin


Promoted in 2014

On 11 July 2014, 4 officers were promoted to general: * Qi Jianguo * Wang Jiaocheng * Chu Yimin * Wei Liang


Promoted in 2015

On 31 July 2015, 10 officers were promoted to general: * Wang Guanzhong * Yin Fanglong * Miao Hua * Zhang Shibo * Song Puxuan * Liu Yuejun * Zhao Zongqi * Zheng Weiping * Li Zuocheng * Wang Ning (general), Wang Ning


Promoted in 2016

On 29 July 2016, 2 officers were promoted to general: * Zhu Fuxi * Yi Xiaoguang


Promoted in 2017

On 28 July 2017, 5 officers were promoted to general: * Han Weiguo * Liu Lei * Yu Zhongfu * Wang Jiasheng * Gao Jin On 2 November 2017, one officer was promoted to general: * Zhang Shengmin


Promoted in 2019

On 31 July 2019, 10 officers were promoted to general: * Li Shangfu * Yuan Yubai * Wu Shezhou * Fan Xiaojun * Zhu Shengling * Shen Jinlong * Qin Shengxiang * Ding Laihang * Zheng He (general), Zheng He * An Zhaoqing On 12 December 2019, 7 officers were promoted to general: * He Weidong * He Ping (general), He Ping * Wang Jianwu * Li Qiaoming * Zhou Yaning * Li Fengbiao * Yang Xuejun


Promoted in 2020

On 29 July 2020, one officer was promoted to general: * Xu Zhongbo On 18 December 2020, 4 officers were promoted to general: * Guo Puxiao * Zhang Xudong * Li Wei (general), Li Wei * Wang Chunning


References

{{People's Liberation Army People's Liberation Army officers, * People's Liberation Army personnel, * Lists of Chinese military personnel, PLA Lists of military commanders, People's Republic of China