HOME
The Info List - Han River (Hanshui)--- Advertisement ---


(i) (i)

The HAN RIVER, also known by its Chinese names HANSHUI and HAN JIANG, is a left tributary of the Yangtze
Yangtze
in central China
China
. It has a length of 1,532 kilometers (952 mi) and is the longest tributary of the Yangtze
Yangtze
system.

The river gave its name to the Han dynasty and, through it, to the Han Chinese , the dominant ethnicity in China
China
and the most populous ethnic group in the world. It is also the namesake of the city of Hanzhong on its upper course.

CONTENTS

* 1 Geography * 2 Hydroelectric Projects * 3 Culture * 4 See also * 5 Notes * 6 References

GEOGRAPHY

The headwaters of the Han flow from Mount Bozhong in southwestern Shaanxi . The stream then travels east across the southern part of that province. Its highland valley—known as the Qinba Laolin —divides and is protected by the Qinling or Qin Mountains
Qin Mountains
to its north and the Dabashan or Daba Mountains to its south. The main cities are Hanzhong in the west and Ankang in the east. It then enters Hubei
Hubei
. It crosses most of Hubei
Hubei
from the northwest to the southeast, falling into the Yangtze
Yangtze
at the provincial capital Wuhan
Wuhan
, a city of several million inhabitants. The merging rivers divide the city of Wuhan
Wuhan
into three sections: Wuchang in the south, Hankou
Hankou
to the northeast of the confluence, and Hanyang to its southwest. The area surrounding the confluence is known as the Jianghan Plain .

Apart from a few major basins, such as the area around Hanzhong, the highlands of the Han were covered in primeval forests as late as the 19th century. The Nanshan Forest covered the northern slopes; the Bashan Forest, the southern.

HYDROELECTRIC PROJECTS

Danjiangkou Dam was constructed on the Han River in northern Hubei
Hubei
in 1958. It has been heightened since. The Danjiangkou Reservoir created thereby is now used as part of the South–North Water Transfer Project .

CULTURE

The river was previously considered holy by the inhabitants on its banks. It is also considered part of the dividing line between northern and southern China
China
.

SEE ALSO

* Xihan River , the "Western Han"

NOTES

* ^ Also known in Chinese as "one river enclosed by two mountains" (Liangshan Jia Yichuan).

REFERENCES

* ^ A B C D E F G H Wang Wensheng, White Lotus Rebels and South China
China
Pirates, p. 54 . * ^ Wang , p. 55.

* v * t * e

Major rivers of China
China

SEVEN GREAT RIVERS OF EASTERN CHINA Yangtze
Yangtze
· Yellow · Pearl · Heilongjiang · Huai · Hai · Liao

YANGTZE SYSTEM

* Yalong * Min * Dadu * Qingyi (Sichuan) * Tuo * Jialing * Bailong * Fu (Sichuan) * Qu * Wu * Hanshui * Muma * Chi * Du * Bao * Qing * Chishui

* Xiang

* Xiao * Lei * Mi

* Zi * Yuan * Lishui * Miluo * Gan * Fu (Jiangxi) * Xin * Qingyi (Anhui) * Qinhuai * Xitiao * Huangpu * Suzhou Creek

YELLOW SYSTEM

* Black * Daxia * Tao * Qingshui * Wuding * Fen * Wei * Jing * Luo (Henan) * Luo (Shaanxi) * Qin * Xiaoqing

PEARL SYSTEM

* North * East * Han (Guangdong) * Mei * Ting * West * Yujiang * Yong * Xun * Qian * Hongshui * Nanpan * Beipan * Rong * Li (Guangxi) * Gui * Liu

HEILONGJIANG SYSTEM

* Songhua * 2nd Songhua * Nen * Mudan * Ussuri * Argun * Kherlen * Woken * Huifa

HUAI SYSTEM

* Guo * Ying * Shiguan * Quan * Hui * Hong

HAI SYSTEM

* Chaobai * Yongding * Hutuo * Ziya * Daqing * Wenyu * Juma * Sanggan * Fuyang * Wei * Ju * Jiyunhe

LIAO SYSTEM

* Hun * Taizi * Xar Moron * Xinkai * Western Liao * Eastern Liao

OTHER MAJOR RIVERS

* Tarim * Karatash * Ili * Shule * Tumen * Yalu * Luan * Red * Minjiang * Longjiang * Lancang * Beilun * Nujiang * Lion Spring * Elephant Spring * Yarlung Tsangpo (Horse Spring) * Nyang * Subansiri * Irtysh * Suifen * Qiantang * Puyang * Jiao (Shandong) * Dai * Si * Shu * Cao\'e * Jiao (Zhejiang) * Ou * Mulan * Jin (Fujian) * Nandu * Wanquan * Taping

MAJOR CANALS

* Grand Canal * Lingqu *