HOME
        TheInfoList


Bagrevand was a region of Armenia.

History

It was ruled first by Mamikonians and then, in IX-XI centuries, by the Bagratuni family[1],.

It also had its own diocese, whose bishops probably included the theologian Yeznik of Kolb.

See also

References

  1. ^ Dictionary of toponymies of Armenia and adjacent regions, vol. 1, Yerevan, 1986, p. 536. In Armenian: Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ.1, էջ 536: Bagrevand ... in the 9th-11th centuries was under the rule of the Bagratouni Kingdom of Armenia. Բագրևանդը … 9-11-րդ դարերում մտնում էր Բագրատունիների թագավորության տիրապետության մեջ:

Coordinates: 39°47′53″N 42°40′28″E / 39.7981°N 42.6744°E / 39.7981; 42.6744


Navigation menu